Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Társadalmi szerződés

 

Az alább meghatározott, tudatos választók, mint Megbízói Közösség a nemzeti érdek és a közjó önzetlen, pártpolitikától független szolgálatának közéletben való érvényre juttatása céljából az alábbiakban meghatározott képviselő-jelölt számára megbízást adnak.
Ebben kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Megbízott, mint képviselő-jelölt a választási kampányban, illetve megválasztása esetén, mint képviselő az Országgyűlésben a Megbízói Közösséget, illetve az e szerződésben meghatározott értékrendet képviselje.
A Megbízói Közösség az általa támasztott feltételeket, és a Megbízottal szembeni követelményeket a jelen szerződésben határozza meg, melyeket a Megbízott képviselővé választása esetén - magára nézve mindenkor -, kötelezőnek ismer el. Erre tekintettel a felek a következő szerződést kötik:

Társadalmi szerződés

Szerződő felek:

 

A …................választókerület lakossága, amelyet a mellékelt meghatalmazás alapján …..................................képvisel, mint Megbízói Közösség

 

Másrészről a képviselő-jelölt,

 

neve:
anyja neve:
lakcíme:
személyi ig. száma:
személyi száma:
képviselő-jelölt, a továbbiakban: Megbízott

 

1. E társadalmi szerződés célja, hogy:

 

a./ maradéktalanul érvényesülhessen a népfelség elve, s a választópolgárok olyan képviselők által kapjanak nemzeti érdeket szolgáló, hazát építő és védő hathatós törvényhozói képviseletet, akik ismereteiket és kapcsolataikat soha nem állítják önös érdekeik, vagy mások személyes és csoportérdekei szolgálatába.

 

b./ kiszámítható, hosszú távú és hiteles politizálás jöjjön létre olyan feddhetetlen képviselők által, akik tisztában vannak azzal, hogy mi a nemzet, melyek a nemzeti értékek, ezek hogyan szolgálják a Haza megtartását és építését.

 

c./ a magyar nemzeti érdekek, a Szent Korona szellemiségének, értékrendjének és erkölcsének megalkuvást nem ismerő érvényre juttatása, ezáltal a jogok és kötelezettségek egyensúlyának visszaállítása, s a teljes magyarság jólétének és jövőjének képviselete, a határon túli nemzetegyesítés elérése.

 

d./ végül annak az elérése, hogy a képviselő ne kényszerüljön a pártfegyelem elvtelen betartására a nemzeti és választópolgári érdekek rovására.

 

2. A Megbízói Közösség támogatja és hitelesíti a nyilvánosság előtt a Megbízottat megválasztása érdekében. A Megbízói Közösség a Magyarok Szövetsége révén segítséget nyújt a Megbízottnak a képviselői munkája során felmerülő kérdésekre vonatkozó közvélekedés felderítésében.

 

3. A Megbízott vállalja a képviselői jelöltséget, illetve munkát. A Megbízott tudomásul veszi, hogy azért helyezi belé a bizalmát a közösség, mert az előzetes megbeszélések alapján alkalmasnak tűnik a képviselet ellátására, és esküvel fejezte ki elkötelezettségét a Magyarok Szövetsége programjának végrehajtása mellett. Tudomásul veszi, hogy megválasztása esetén csak olyan kereső foglalkozást folytathat, amely nem akadályozza e szerződés teljesítésében. A Megbízott legfeljebb két bizottságban lehet tag, és megválasztása esetén nem lehet tagja gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának, nem lehet tagja az állami költségvetési forrásból bevételre szert tevő gazdasági társaságnak.

 

4. A Megbízott kötelezettségei
A/ köteles a tevékenységét annak érdekében kifejteni, hogy az a teljes (nem csak a határokon belül élő) nemzet hosszú távú működése szempontjából a nemzet túlélését és gyarapodását, valamint egységét segítse elő.

 

B/ köteles előterjeszteni azokat a javaslatokat, jogszabály-módosításokat, amelyeket a Megbízói Közösség javasol a számára. E feladatok teljesítése során a következő ütemterv szerint kell az alábbi indítványokat előterjeszteni:
-Alkotmánymódosítás előterjesztése a képviselők visszahívhatóságának érdekében ( 3 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
-Alkotmánymódosítás előterjesztése a két kamarás parlament és az új választási rendszer létrehozása, a listás választás lehetőségének eltörlése érdekében, ( 6 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
- Alkotmánymódosítás előterjesztése a hatalommal való visszaélés megakadályozása érdekében ( 1 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
- Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásának indítványozása ( 6 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
- minden olyan nemzetközi szerződés vagy úniós jogi norma felülvizsgálata – különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre, a nemzetközi hitelszerződésekre, a termőföld árukénti kezelésére, a más országok vállalkozói részére Magyarországon egyoldalú előnyt biztosító szerződésekre, a mezőgazdasági támogatások részrehajló elosztására, a ránk nézve előnytelen kvótákra, a sajátosságokat figyelembe nem vevő bürokratikus előírásokra stb. amely ellentétes a nemzeti érdekkel, vagy azt aránytalanul korlátozza , különös tekintettel a nemzettest fizikai létfeltételeire ( víz, termőföld, energiahordozók, ásványkincsek) ( 3 hónapon belül előterjesztendő javaslat)

 

C/ köteles a Megbízói Közösség által e szerződésben, illetve mellékletében meghatározott célok elérése érdekében működni, illetve a képviselet során a Megbízói Közösség által számára írásban adott utasításokat végrehajtani. Az írásbeli utasítás köti a Megbízottat, de ha a Megbízott nem ért egyet a képviselet ellátása során számára adott utasítással, köteles ennek indokait részletesen , írásban kifejteni, és a Magyarok Szövetsége helyi és országos szerve részére megküldeni, amelyek együttesen döntenek az utasítás fenntartásáról, vagy annak visszavonásáról.

 

D/ köteles a Megbízói Közösség felhívására, de minimum évente egyszer beszámolni a tevékenységéről.

 

E/ köteles az országgyűlési munkában személyes jelenléttel részt venni, hacsak betegsége vagy a Megbízói Közösség érdekében kifejetett egyéb tevékenysége azt kivételesen, rövid ideig azt nem gátolja.

 

F/ Köteles a kapcsolatot keresni és felvenni azokkal a képviselőkkel, csoportokkal, akik illetve amelyek részben vagy egészben hasonló meggyőződéssel végzik munkájukat, s a nemzeti sorskérdésekben velük megismertetni a Magyarok Szövetségének álláspontját.

 

G/ köteles bármilyen – a képviselői jogállásának idejére - más szervezettel, párttal kötött bármely megállapodását, szerződését a Megbízói Közösségnek bemutatni. Köteles minden olyan, az előbbi szervezetek által meghatározott indítványtételi vagy döntéshozatali utasítást kellő időben írásban a Megbízói Közösség tudomására hozni, amelyek ellentételesek a jelen társadalmi szerződésben vállalt és elfogadott célokkal.

 

5. Visszahívás: A Megbízott tudomásul veszi, hogy ha a Megbízói Közösség megvonja tőle a bizalmát, abban az esetben köteles az e szerződés felhasználása révén megszerzett mandátumáról az erre vonatkozó döntés országos napilapban történő kihirdetésének napján önként lemondani. Kijelenti hogy e kötelezettségét e szerződésben biztosított megbízói támogatásra tekintettel önként vállalta, és azt annak ellenére teljesíti, hogy a jogi szabályozás szabad mandátumról rendelkezik, mivel szabad akaratából a törvényben meghatározottnál magasabb erkölcsi követelményeknek kíván megfelelni.

 

A Megbízott tevékenységét a Megbízói Közösség által -tagjai közül- megválasztott Erkölcsi Testület által kinevezett Megfigyelők ellenőrzik. A Megfigyelők felhívására a Megbízott köteles tájékoztatást adni. A bizalom megvonását kezdeményezheti a Megfigyelők bármely 3 tagja. E kezdeményezésről a Megfigyelők egyszerű többséggel döntenek. A visszahívásra vonatkozó megfigyelői indítványt az Erkölcsi Testület egyszerű többséggel meghozott döntéssel bírálja el. A bizalom megvonása esetén az Erkölcsi Testület elnöke erről írásban tájékoztatja a Megbízottat. Az Erkölcsi Testület a bizalom megvonása esetén felszólítja a Megbízottat arra, hogy adja vissza mandátumát, és e felszólítását sajtóhirdetményben közzéteszi. E felszólításnak tartalmaznia kell azt, hogy a Megbízott mely tette vagy mulasztása szolgál a visszahívás alapjául, e szerződés melyik rendelkezését szegte meg.

 

Megbízott a jelen szerződésben foglaltakért a saját jó hírnevével is felelősséget vállal. Kijelenti, hogy amennyiben az Erkölcsi Testület a tőle a bizalmat megvonja, úgy feljogosítja a Megbízói Közösséget, az Erkölcsi Testületet arra, hogy ezt a magatartását és annak erkölcsi minősítését bárki előtt ismertté tegye.

 

A Megbízott tudomásul veszi, hogy valamennyi választókerületben működő hasonló Megbízói Közösség, illetve az általuk támogatott képviselők kötelesek lesznek a Megbízott visszahívása esetén ennek hatályosulása érdekében ellene fellépni.

 

A Megbízott köteles az olyan képviselőtársával megszakítani az együttműködést, akit - hasonló társadalmi szerződés alapján- másik választókerület lakói visszahívtak, de ennek ellenére mandátumáról nem mondott le. E kötelezettség megszegése a Megbízott visszahívását eredményezheti.

 

Megbízott jelen szerződés aláírásával, az Erkölcsi Testület által megjelölt ügyvédnél ügyvédi letétbe helyezi az általa aláírt lemondó nyilatkozatát és meghatalmazását, azzal, hogy amennyiben a szerződésben foglalt lemondási kötelezettségének határidőben nem tenne eleget, úgy Erkölcsi Testület jogosult a letétbe helyezett lemondási nyilatkozat és meghatalmazás alapján eljárni.

 

E szerződés részét képezi a Magyarok Szövetségének céljait tartalmazó melléklet , és a képviselői eskü szövege .

 

…........................., 2009. ….......

 

Az 1. sz melléklet szerinti meghatalmazás tartalmazza a Megbízói Közösség tagjainak személyi adatait.
2. sz. melléklet: Erkölcsi Testület névsora
3. sz. melléklet: Megfigyelők névsora
4. sz. melléklet: Lemondó nyilatkozat
5. sz. melléklet: Magyarok Szövetsége céljai
6. sz. melléklet: Eskü szövege